Аудитын нээлт хийлээ.

2019-03-20 Ховд аймаг

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УТХО-ын үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудит, ОНХС-гийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Итгэмжлэл гардуулав.

2019-02-03 Ховд аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 9 байгууллагын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд итгэл үзүүлж Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер нар итгэмжлэлийг байгууллагын удирдлага болон нягтлан бодогч нарт гардуулав.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн удирдах ажилтны зөвөлгөөнд мэдээлэл хийлээ.

2019-02-03 Ховд аймаг

Ховд аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнд Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны аудитын дүнгийн талаар болон 2019 онд хийгдэх аудит, аудитаар илэрсэн алдаа зөрчлийг арилган ажиллах, цаашид анхаарах асуудлын талаар холбогдох зөвлөмжийг өгөв.

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2019-01-31 Ховд аймаг

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь тасралтгүй боловсролын сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн тайлангийн аудит эхэлсэнтэй холбогдуулан “Санхүүгийн тайлангийн аудитын зорилго, баримтлах бодлого чиглэл, анхаарах асуудал” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ИТХ-Н ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНД АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАВ.

2019-01-31 Ховд аймаг

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуралдаанд “ОНХС, СХС-гийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн нийцлийн аудитын дүнг танилцуулж аудитаар илэрсэн алдаа зөрчлийг арилгуулах, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол гаргуулан ажиллаа.