Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Итгэмжлэл гардуулав.


Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 9 байгууллагын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд итгэл үзүүлж Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер нар итгэмжлэлийг байгууллагын удирдлага болон нягтлан бодогч нарт гардуулав.