"Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх"-д хийсэн нийцлийн аудитын дүнг танилцууллаа.

2019-06-13 Ховд аймаг

"Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх /2015-2018 он/-д" хийсэн нийцлийн аудитын дүнг холбогдох байгууллагуудад танилцууллаа.

Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын дүнг танилцууллаа.

2019-06-13 Ховд аймаг

"Шим-Ус" ОНӨААТҮГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит, "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх’’-д хийсэн нийцлийн аудитын тайлан"ын дүнг танилцууллаа.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нийцлийн аудитаар сумдад ажиллав.

2019-05-30 Ховд аймаг

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитаар сумдад ажиллав.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь удирдах ажилтнуудын сургалтад мэдээлэл хийлээ.

2019-05-30 Ховд аймаг

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ЭМ-н салбарын удирдах ажилтан, Жаргалант сумын ТШЗ болон санхүүгийн ажилтнууд, Сумдын санхүүгийн албаны дарга нарын сургалтад мэдээлэл хийлээ.

Аудитын нээлт хийлээ.

2019-03-20 Ховд аймаг

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УТХО-ын үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудит, ОНХС-гийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Итгэмжлэл гардуулав.

2019-02-03 Ховд аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 9 байгууллагын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд итгэл үзүүлж Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер нар итгэмжлэлийг байгууллагын удирдлага болон нягтлан бодогч нарт гардуулав.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн удирдах ажилтны зөвөлгөөнд мэдээлэл хийлээ.

2019-02-03 Ховд аймаг

Ховд аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнд Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны аудитын дүнгийн талаар болон 2019 онд хийгдэх аудит, аудитаар илэрсэн алдаа зөрчлийг арилган ажиллах, цаашид анхаарах асуудлын талаар холбогдох зөвлөмжийг өгөв.