Үр дүнд: 7
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1."Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх’’-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
2."Шим-Ус" ОНӨААТҮГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
3.Ховд аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
4.Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
5.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
6.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
7.Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
Үр дүнд: 7