Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын дүнг танилцууллаа.


Ховд аймгийн төрийн аудитын газар нь 2019 оны төлөвлөгөө хөтөлбөрийн хүрээнд "Шим-Ус" ОНӨААТҮГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит, "Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх"-д хийсэн нийцлийн аудитын дүнг холбогдох байгууллага албан тушаалтануудад танилцуулж аудитын тайланг ҮАГ, ИТХ, Засаг дарга болон холбогдох албан тушаалтануудад хүргүллээ. Аудитын тайланг Ховд аймгийн аудитын тайлан цэснээс үзнэ үү