Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь удирдах ажилтнуудын сургалтад мэдээлэл хийлээ.


Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөн болон Жаргалант сумын төсвийн шууд захирагч, санхүүгийн ажилтнуудын сургалт, сумдын санхүүгийн албадын дарга нарын сургалтад санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар болон аудитаар түгээмэл илэрч байгаа алдаа, зөрчлийг засах, сайжруулах талаар мэдээлэл хийлээ.