Аудитын нээлт хийлээ.


Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УТХО-ын үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудит, ОНХС-гийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хийх нийцлийн аудитыг нээлтийг ИТХ, СТСХ, ХОХБТХ, ГХБХБГ-ын дарга нар болон холбогдох мэргэжилтнүүдэд аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг 2019-03-11-ны өдөр танилцуулж аудит хийх мэдэгдлийг гардууллаа.